سوله دست دوم 09124400855

 

نصب سوله

 

مرحله نصب سوله پس از انتقال اجزا اسکلت به محل احداث پروژه، توسط تکنسین‌های مربوطه شروع می‌شود.

 

 مرحله نصب اسکلت سوله که ممکن است جوشی یا اسکلت پیچ و مهره ای باشد باید با دقت تمام و رعایت جزییات و مقادیر دقیق نقشه صورت پذیرد تا به اصطلاح اسکلت سوله گونیا شود، یعنی

 

اجزا سوله متقارن و زاویای اجزا متناسب باشد. اگر نصب اسکلت سوله توسط متخصصین کار انجام نشود، مشاهده شده است که اندازه اسکلت سوله در ابتدا و انتها و یا سقف و کف دارای مقداری

 

تفاوت می‌گردد و یا زوایا و گوشه‌های سازه دارای اختلاف درجه می‌گردد که در صورت ادامه مرحله نصب به همین منوال باعث تحمیل فشار مازاد به مقاطع اتصال و بروز خطرات تخریبی پس

 

زمان کوتاهی می‌گردد.

 

 

معمولا اتصال اغلب قسمت‌های یک سوله به وسیله پیچ و مهره و در مواردی نیز از طریق جوش انجام می‌گیرد. به دلیل اینکه تمامی قطعات سوله در کارخانه ساخته می­‌شوند و بیشتر اتصالات از

 

نوع فلنجی می باشد معمولا عملیات نصب سوله در چند روز خاتمه می­‌یابد و این امر باعث صرفه جویی فراوان در وقت و هزینه تمام شده می‌گردد.

 

 

مراحل نصب سوله

 

معمولا در نصب سوله ، اتصال اغلب قسمتهای یک سوله بوسیله پیچ و مهره و درمواردی نیز از طریق جوش انجام میگیرد. بدلیل اینکه تمامی قطعات سوله در کارخانه ساخت ساخته می­شوند و

 

بیشتر اتصالات از نوع فلنجی بود معمولا عملیات نصب سوله در چند روز خاتمه می­یابد و این امر باعث صرفه جویی فراوان در وقت و هزینه تمام شده می‌گردد.

 

گام اول

 

تمامی ستون‌ها باید قبل از نصب رفترهای سقف و بناکردن قاب ثانویه در ابتدا نصب شوند.

 

 • نقشه پیچ مهارها و همچنین نقشه‌های مختلف برای شرایط ویژه را چک کنید.

 

 • ستون‌ها را در محل تنظیم و مهره پیچ‌ها را محکم ببندید.

 

 • لاپه‌های جانبی را اضافه ومهاربندهای را انجام دهید.

برنامه برای نصب یک دهانه مهاربندی شده را ابتدا داشته باشید. معمولا این اولین دهانه از هر طرف سازه سوله است.

 

 • روش  turn of nut را معمولا برای بستن پیچ‌های مهارهای ستون استفاده می‌کنند.

این مسئولیت نصاب است که مهاربندهای موقت را تا کامل شدن سازه پایدار سازد.

 

 

 

شکل ۱ – نصب ستون و مهاربندی موقت سوله

 

جزئیات قاب صلب سوله

 

 

 

شکل ۲ – جزئیات اتصال پای ستون سوله

 

 

 

شکل  ۳ – اتصال  haunch (ستون به رفتر سقف-سمت چپ) و وصله رفتر (سمت راست) سوله

 

 • تمامی اتصالات در محل پیچی است.

 

 • به نقشه‌های نصب جهت دستیابی به تعداد و ابعاد پیچ‌ها مراجعه کنید.

 

 • تمامی پیچ‌ها پر مقاومت هستند.

 

 • تمامی پیچ‌ها با روش Turn of nut نصب می‌شوند.

 

 • تمامی اتصالات پیچی قاب را در هنگام مونتاژ نصب و محکم کنید.

 

وصل نمودن مهارهای بال در روی زمین

 

نقشه قاب ها را برای محل مهار جانبی بال‌ها بررسی کنید. مهارهای جانبی بال رابه قطعات رفتر سقف بر روی زمین به یک سمت آن وصل کنید. مهارهای بال را به سمت مخالف در هنگامی که

 

قطعه به صورت قائم در آمد وصل نمایید.

 

 

شکل ۴ – مهار جانبی رفتر یا تیر سقف

 

 

در زیر ۴ روش که ممکن است برای بلند کردن رفتر سقف با زنجیر استفاده شود ارائه شده است.

 

 

 

شکل ۵ – روش‌های بلند کردن رفتر سوله برای نصب

 

صرف نظر از روش مورد استفاده، اطمینان حاصل نمایید که تجهیزات برپاسازی اسکلت و قطعات مونتاژ رفتر سقف با توجه به ابعادش در سایت به صورت مناسب و کافی موجود باشد.

 

 

گام دوم

 

 • تیر رفتر را در محل قرار دهید.

 • تیر رفتر را در محل نگه دارید تا پیچ‌ها به ستون بسته شده و مهارهای موقت برای نگه‌داری قاب مونتاژ شده در محل قرار گیرد.

​​​

 • مونتاژ تیر رفتر در روی زمین

 • قبل از اینکه پیچ‌ها را سفت ببندید، مطمئن شوید که رفتر به صورت مستقیم و تراز شده باشد.

 • پیچ برای دستگیره‌ها و مهار بال‌ها را تا حد امکان در روی زمین انجام دهید که موجب کاهش زمان نصب می‌شود و نسبت به بستن تیر در ارتفاع راحت است.

 

شکل ۶ – بالا کشیدن و نصب تیر رفتر بالای ستون سوله

 

 

گام سوم

 

 

شکل ۷ – نصب رفتر قاب دوم سوله در محل

 

 • دومین رفتر را نصب کنید

 • تیر رفتر را در محل نگه دارید تا این مقطع به ستون پیچ شده و پرلین‌های پیک و استرات‌های لبه بام در محل پیچ شوند.

اگر تیر رفتر سقف شامل بیشتر از ۲ قطعه باشد، پرلین‌های اضافی باید نصب شوند. زمانیکه رفترهای سقف در محل خود هستند بنابراین دو پرلین یا لاپه در بین رفترهای سقف قرار میگیرند.

 

 

گام چهارم

 

 • تمامی لاپه‌ها و پرلین‌های باقی مانده را در محل با پیچ در دهانه مهاربندی شده محکم کنید.

 

 • مهار قاب‌ها و مهار تیرهای رفتر را نصب کنید.

 

 • شاغول و گونیا کردن قاب های مهاربندی شده

به مرحله ۵ جهت آشنایی با شاغول کردن و گونیا کردن مراجعه کنید. تا تکمیل نهایی گامهای ۳ و ۴ هیچ مورد دیگری نصب نمی‌شود.

 

 

شکل ۸- نصب مهارها و تنظیم قاب سوله

 

کابل های مهار نصب سوله

 

 

 

شکل  ۹ – نحوه اتصال مهار به اسکت سوله

 

 

شکل ۱۰ – اتصال مهار به ستون

 

گام پنجم

 

به محض اینکه تمامی پرلین‌ها و استرات‌های لبه بام در دهانه مهاربندی شده نصب شده است، باید شاغول و گونیا کردن دقیق برای اطمینان از تراز و هم محور بودن دهانه‌های بعدی صورت پذیرد.

 

این کار توسط تنظیم مهارهای قطری و موقت در سقف و پانل دیوار قابل دستیابی است.

 

1- با تمامی کابل ها که سست نصب شده اند، ستون ها قابهای صلب را با محکم کردن و آزاد کردن مهره مربوط به کابل مهار شاغول کنید. به یاد داشته باشید، زمانی که یکی از کابل‌ها کشیده و

 

محکم شده باشید باید کابل دیگر سست شود. ستون‌ها باید شاغول شوند، مهارهای کناری باید نهایتا سفت شده و کابل‌ها کاملا کشیده شوند.

 

 

 

 

شکل ۱۱- شاغول کردن ستون

 

 

ابعاد B باید مشابه با بعد A برای ستون مطابق شکل برای شاغول بودن باشد.

 

2- تیرهای سقف باید از لبه بام تا تاج سوله جهت دهی شده باشند. رفترهای سقف را در هر نقطه اتصال و تاج سوله با محکم بستن و آزاد کردن کابل و میله در این اتصالات شاغول نمایید. یک

 

خط عبوری از بالهای در پای ستون بکشید. سنگ شاغول را از نقطه تاج سوله بالای رفتر به پایین بیندازید. به اندازه ای تنظیم نمایید که سنگ شاغول با خط پای ستون ها در یک راستا باشد. در

 

این صورت تاج سوله شاغول است.

 

شکل ۱۲- شاغول کردن تاج سوله

 

توجه: قبل از اینکه گام ۲ شروع شود، چک و اطمینان حاصل کنید که ستون و بال رفترها در یک پهنا هستند. اگر بالها در یک پهنا نباشند، اجازه دهید که تنظیمات اندازه‌گیری برای جبران

 

اختلاف بالها قبل از شروع گام ۲ انجام شود.

 

3- برای اطمینان از اینکه تاج قاب سوله در خط وسط سازه است، بعد B را اندازه گیری کرده و مشاهده کنید که B حدود نصف A باشد. خط وسط از ابعاد A و B را دانسته و خط وسط را روی

 

دال کف بکشید. یک سنگ شاغول از نقطه تاج سوله به پایین اندازید. نقطه تاج را طوری تنظیم کنید که با خط وسط ساختمان در یک راستا باشد.

 

 

شکل ۱۳ – شاغول تاج سوله

 

توجه: عملیات شاغول و گونیا کردن یکی از عملکردهای مهم در مراحل نصب سوله است. زمان کافی برای این مرحله برای اطمینان از اینکه دهانه مهاربندی شده تراز شود، شاغول و گونیا برای

 

جلوگیری از مشکلات در مراحل نصب است. این روش در صورتی که تحت تاثیر باد قرار گیرد توصیه نمی‌شود.

 

در تمامی حالات، روش انتقال روشی ترجیحی برای شاغول و گونیا کردن است. برای ساختمان‌های با پهنای بیشتر از ۲۴ متر به صورت زیر توصیه می‌شود:

 

 

 

شکل ۱۴ – روش انتقال ( transit ) در شاغول سوله

 

 

شکل ۱۵- نوار خواندن تغییرات جهت شاغول ستون سوله

 

مراحل:

نقطه انتقال را مطابق شکل (در این مثال آن در طرف چپ قاب صلب اول است) مشخص کنید.​

 

 • اطمینان پیدا کنید که انتقال به صورت کامل تراز شود.

 • نقطه را تا جایی که نوار خواندن یکسانی در a و b داشته باشد بچرخانید (بال خارجی کف ستون)

 • چرخش نقطه انتقال را ببندید.

 • تنظیم مهار تا جایی که نوار خواندن در نقاط a و b در همه نقاط نشان داده شده در شکل بدست آید.

 گام ششم

 

 

شکل ۱۶- ادامه مراحل نصب سوله در سایت

 

ادامه مراحل نصب سوله را پیگیری کنید و دیگر قابها و تکیه‌گاه‌های انتهای قاب ها را نصب کندی. در هر دهانه مهاربندی شده نشان داده شده در نقشه، مرحله ۴ را قبل از نصب دهانه جدید تکرار

 

کنید. استرات‌های لبه بام و پرلین‌ها پیک ممکن است در دهانه‌های متوسط بین دهانه‌های مهاربندی شده جهت ایجاد پایداری قاب نصب شود، در هر صورت، کاری را شروع نکنید که بیشتر از یک

 

روز زمان بخواهد تا اطمینان داشته باشد که تمام المان‌های فلزی در همان روز قبل از ترک سایت نصب شده باشد.

 

 

گام هفتم

 

 

شکل ۱۷ – اتمام نصب اسکلت سوله

 • نصب و برپاسازی قابهای اصلی و ثانویه را تمام نمایید.

 • به محض اتمام تمام قاب‌های ثانویه در قاب مهاربندی شده، شاغول کردن و گونیا کردن دهانه مربوطه، نصب قاب ثانویه در انتهای دهانه، شروع پانل گذاری و کار همراه با اتمام و بالانس قابهای

 

ثانویه. در سازه‌های بزرگ اگر ورق‌های جدا استفاده شود از روش سریعتر است.

توجه: زمانیکه نصب سوله به این مرحله نصب رسید، پوشش باید فورا نصب شود. سازه بدون پوشش نباید به مدت طولانی بماند. جهت جلوگیری از آسیب باد به پرلین‌ها و لا/ه‌ها در اثر ارتعاش زیاد

 

پوشش باید اجرا گردد.

 

تحویل به سایت ساخت سوله

 

پرلین یا لاپه و استرات جانبی به طور معمول در تریلی‌های تقریبا ۱۶ متر طول و چرخشی معمولی ۱۹ متر به سایت پروژه تحویل داده می‌شود. این وسایل نقلیه نیاز به دسترسی آسان به سایت

(که اغلب در مسافت های متداول در مناطق شهری) و مناطق بارگیری و باربرداری مناسب نیاز دارند. بسته به ماهیت سایت و اندازه ساختمان، تدارکات این عملیات ممکن است مستلزم برنامه

ریزی دقیق باشد تا اطمینان حاصل شود که قطعات به مکان صحیح در سایت تحویل داده می شود بدون اینکه در دیگر فعالیت های سایت تأثیر بگذارد. این برنامه ریزی و هرگونه عملیات مربوطه

معمولا مسئولیت پیمانکار اصلی می باشد. با این حال، پیمانکار فولاد باید اطمینان حاصل کند که ترتیبات با توجه به مقصد نهایی اسکلت فلزی در ساختمان و نیاز به نصب اسکلت در محل مناسب

است.

 

بازرسی اجرای سوله

 

قبل از بارگیری، بسته بندی باید با توجه به اسناد مرتبط، که به نوبه خود باید در برابر نقشه ها و مشخصات مورد بررسی قرار گیرد، بررسی شود. باید مراقب باشید که اجزاء مشابه را تشخیص دهید،

 

به عنوان مثال اعضا با همان عمق ساخته شده از گیج‌های مختلف از فولاد. برای اجتناب از سردرگمی، تمام اجزاء باید برچسب گذاری و یا به وضوح مشخص شده و، در صورت امکان، اندازه های

 

مختلف جدا انبار شوند. (در حالت ایده آل، با تعیین مشخصات اجزاء استاندارد، باید در مرحله طراحی با استفاده از مشخصه های اجتناب شود، حتی اگر این به معنی افزایش کوچک وزن کلی فولاد

 

باشد). در این زمان باید یک بازرسی بصری انجام شود تا اطمینان حاصل شود که در طول حمل و نقل هیچ آسیبی ندیده است.

 

باراندازی

 

پرلین‌‌ها و استرات‌های جانبی به طور معمول توسط جرثقیل تخلیه می شود. این عمل جابجایی باید مطابق با مقررات ایمنی مناسب انجام شود و باید توسط یک شخص با صلاحیت نظارت شود.

 

برای کاهش خطر آسیب در طول بالا بردن قطعات، باید فقط کابل محافظت شده زنجیره ای یا مصنوعی استفاده شود. اینها باید به گونه ای باشد تا بتواند حمایت کافی و جلوگیری از سقوط بیش

 

از حد در طول نصب را ایجاد کند. گاهی اوقات ممکن است اعضای سبک تر با دست برداشته شوند اما کارکنان باید توصیه های مقررات را رعایت کنند تا از آسیب دیدن جلوگیری شود.

 

توجه داشته باشید:

 

تحت هیچ شرایطی نباید پرلین یا لاپه یا استارات‌های جانبی را کج انداخت. هر زمان که امکان دارد، قطعات ثانویه باید در زمان نصب تحویل داده شود. با این حال، احتمال دارد که حداقل برخی از

 

اجزاء را انبار کنید، حتی اگر فقط برای یک مدت کوتاه باشد. محل انبار مناسب باید در نزدیکی ساختمان ابنار شود، اما در هر جاده دسترسی یا دیگر مناطق بسیار محفوظ که ممکن است در

 

معرض خطر آسیب رسیدن به قطعات یا وسایل نقلیه قرار بگیرد، انبار نشود. تمام ورقهای اسکلت فلزی باید روی بلوک های چوبی یا بتنی قرار داده شود تا از زمین جدا شود و اجازه دهد که

 

کابل‌ها بدون آسیب رساندن برداشته شوند و دوباره برای باربرداری متصل شوند.

 

نصب اسلکت، اجرای سوله و اجزای ثانویه

 

 

پرلین و استرات‌های جانبی به طور معمول توسط پیمانکار فولاد در همان زمان یا بلافاصله بعد از نصب قاب فولادی گرم نورد نصب می شود. دنباله نصب دقیق باید توسط پیمانکار فولاد تعیین شود

 

تا با نیازهای خاص ساختمان سازگار باشد و با دیگر فعالیت های ساختمانی سازگار باشد. در تعیین ترتیب پیروی، فاکتور حاکم بر نیاز به محدود کردن رفترها و ستون ها خواهد بود، زیرا سازه قادر

 

نخواهد بود تا بارگذاری کامل را تا زمانیکه اجزای ثانوی به طور کامل نصب نشوند، پشتیبانی کند. به همین علت، به ویژه در ساختمان های بزرگ، غیرممکن است که نصب و راه اندازی تجهیزات

 

ثانویه قبل از تکمیل اسکلت اصلی آغاز شود. عدم وجود مهارها در شرایط موقت باید در هنگام ارزیابی قابلیت قاب برای حمل بارهای نصب اسکلت مورد توجه قرار گیرد.

 

نصب ریل های استرات در ناحیه جانبی سوله - اجرای سوله

 

شکل18 – نصب ریل های استرات در ناحیه جانبی سوله

 

نصب و راه اندازی پرلین‌ها در اجرای سوله  باید با پلت فرم‌های جرثقیل های متحرک انجام شود، همانطور که در شکل 18 نشان داده شده است،  اعضای با جرثقیل، به طور مستقیم از پشت

 

کامیون تحویل یا از محل انبار آن بر روی زمین حمل می‌شوند. این روش کار به اجتناب از جمع شدن پرلین‌ها بر روی تیرهای رفتر بدون مهاربندی جلوگیری کرده و کمک به یک سیستم

 

ایمن کار برای کارکنان پیمانکار فولاد است. هر یک از اجزای سقف که نیاز به استفاده از پلت فرم های جرثقیل متحرک را دارد، باید در این زمان نیز نصب شود، زیرا این وسیله دسترسی به

 

محض اینکه تورهای ایمنی برای عملیات روکش نصب می شوند، از کار خارج می‌شوند. این تورها تا زمانی که سقف وضعیت غیر شکننده به دست آورده است، باقی می‌ماند.

 

– نصب پرلین (لاپه) و استرات

 

 

در نصب سوله  نصب دقیق پرلین‌ها و استرات‌های جانبی با ضوابط مورد نیاز برای عملکرد سیستم پوشش سقف در نصب سوله دارای اهمیت بسیار است. کتابچه‌های راهنمای کمی در مورد

 

حوزه‌های  نصب ویژه ای برای اجزای اسکلت فلزی ثانویه در ایران وجود دارد، هرچند راهنماهای های عمومی تر برای اعضای فولادی سرد نورد شده به صورت استانداردهای ۶۱۲ و ۶۱۳ سازمان

 

برنامه بودجه موجود است.

 

مسئله در مورد رواداری های نصب برای اجزای سازه سوله ثانویه، توانایی پیمانکار روکش برای بستن و اجرای روکش ها به روی پرلین ها و استرات‌های جانبی است، بدون اینکه مسئله  آب و هوا و

 

یا یکپارچگی سازه ساختمان از بین رود. همچنین برای افرادی که بر روی سقف کار می کنند، پیامدهای بهداشتی و ایمنی نیز وجود دارد، زیرا عدم شفافیت روکش های سقف (یعنی توانایی آن

 

برای جلوگیری از افتادن سقف از پشت بام) به طور مستقیم با طبقه بندی غیر شکنندگی مونتاژ سیستم، کیفیت سازه‌های نگه‌دارنده و اتصال به آن ارتباط دارد. در حالی که اکثر سوله در ایران

 

به یک استاندارد بالایی ساخته می شوند، پیمانکاران سقف با مشکل روبرو شدن با روکش های برخی از سوله‌ها، به علت اینکه پرلین‌ها یا استارات‌های جانبی از موقعیت  خارج شده یاتغییر شکل

 

داده اند.

دلایل متعددی برای این مشکلات وجود دارد، از جمله تعریف مشخصات ضعیف توسط مهندس سازه و عملکرد بد در قسمت پیمانکار روکش (به عنوان مثال راه رفتن بر روی دهانه‌های مهار نشده)

 

وجود دارد. با این وجود، دستیابی به نصب نهایی اعضای ثانویه با رواداری‌های معقول، یک گام منطقی و ضروری برای مقابله با این مسئله است.

 

مشکلات نصب سوله – اجزای ثانویه

 

 • انحرافات در موقعیت و جهت تسمه‌های اتصال پرلین‌ها و ریل‌های جانبی به اسکلت اصلی اولیه.

 

 • انحراف در دهانه پرلین.

در ساخت و نصب سوله های صنعتی مهمترین نیاز از نقطه نظر پیمانکار روکش سقف این است که بتوان روکش را به پرلین یا استرات بست داد. در این راستا، برخی از پیمانکاران سقف اظهار نظر

 

کرده اند که رواداری در موقعیت وسیله اتصال نسبت به انحرافات در طول دهانه پرلین مشکل‌تر است. با این حال، جهت گیری وسیله اتصال بسیار مهم است، زیرا چرخش کوچک در پرلین در رفتر

 

می تواند تاثیر مهمی در موقعیت وسط دهانه داشته باشد.

 

دسته دوم مشکلی است که در زمان نصب،  شکم دادن در خارج صفحه پرلین یا استرات جانبی در امتداد طولی آن است. این به طور کلی جدی تر از موقعیت تسمه اتصال است، زیرا مانع از اجرای

 

روکش در یک خط مستقیم بین ستون ها یا تیرها می شود و ممکن است باعث شود که اتصال دهنده ها از پرلین‌ها یا استرات‌های جانبی فاصله داشته باشند. با این وجود، مسئولیت همه اعضای

 

تیم پروژه برای اطمینان از این است که فعالیت های آنها (مانند مشخصات، ساخت، حمل و نقل، بالا کشیدن با جرثقیل، نصب و استفاده) به مشکل نیانجامد.

 

محدودیت های پیشنهادی برای پرلین‌های سقف و استرات‌های مهاری جانبی سوله (به عنوان مثال دقت موضعی در اواسط فاصله) مشخص است. این مقادیر بر اساس بهترین روش های صنعتی

 

است و نشان داده شده است که قابل دستیابی است و برای برآورده ساختن نیازهای سیستم های پوشش سقف معمولی و پانل‌های عایق بندی شده مهم است.

 

نکات رواداری ساخت سوله – اجزای ثانویه

 

در ساخت سوله صنعتی رواداریها در موقعیت و جهت پرلین‌ها و ریل استرات جانبی سوله (و در نتیجه بر روی پرلین‌ها و ریل استرات جانبی سوله در نقاط که از روی اسکلت فلزی سوله می‌گذرند.)

 

محدودیت های زیر داده شده است (شکل 19 را ببینید):

 

· موقعیت اتصال با توجه به نقطه تنظیم – ± 5 میلی متر

 

· جهت اتصال – ± 1 °.

 

 

شکل 19 – نصب سوله – تلرانس یا رواداری نبشی اتصال

 

شایان ذکر است که رواداری موضعی ± 5 میلیمتر نسبت به نقطه تنظیم می تواند به رواداری ± 10 میلی متر بر روی فاصله بین پرلین‌ها یا ریل ها بیانجامد. این از لحاظ طول پانل روکش سقف، به

 

ویژه برای پانل های عایق بندی شده مهم است. رواداری چرخشی ± 10 برابر شیب 1 در 60 است.

 

فاصله پرلین / ریل استرات در وسط دهانه – اجرای اجزای ثانویه سوله

 

در نصب سوله رواداری‌ها (به عنوان مقابله با محدودیت انحراف) به طور معمول برای موقعیت یک عضو در طول آن داده نمی شود، زیرا این بستگی نه تنها به خارج از خط مستقیم عضو بستگی

 

ندارد (تلرانس نورد)، بلکه همچنین در انحراف آن در زیر عمل وزن خود را به همراه وزن روکش بستگی دارد. دوما مسئله ای برای سازندگان است و بنابراین، خارج از محدوده تلرانس های نصب

 

شده ارائه شده است.

 

با این حال، افت بیش از حد پریلین و ریل جانبی سقف گاهی اوقات مشکل برای روکش است، که منجر به مشکلات در محل و به طور بالقوه می تواند منجر به تهویه نامناسب، یکپارچگی سازه ای و

 

عدم آسیب پذیری ساختمان شود. این نشان می دهد که نیاز به رواداری در موقعیت وسط پرلین ها و ریل ها، همراه با راهنمایی در مورد این که چگونه این توصیه ها در عمل به کار رود، وجود

 

دارد.

 

همانطور که قبلا ذکر شد، حداکثر مجاز خمش در پرلین یا ریل جانبی توسط روکش و رسیدن به یک موقعیت درزگیری مناسب سقف کنترل می شود. بنابراین محدودیت ها وابسته به نوع روکش

 

هستند و باید در رابطه با هر هدفی خاص محصول صادر شده توسط سازنده روکش باشد.

 

با تشکر ویژه از آقای سینا صفری 

مهندس امید بخشنده

محصولات امید سازه

ارتباط با ما در سازه امید 09124400855

تهران جاده قدیم ساوه سه راهی آدران شهرک قلعه میر