سوله دست دوم 09124400855

نصب انواع سوله

 

 

معمولا در نصب سوله ، اتصال اغلب قسمتهای یک سوله بوسیله پیچ و مهره و درمواردی نیز از طریق جوش انجام میگیرد. بدلیل اینکه تمامی قطعات سوله در کارخانه ساخت ساخته می­شوند و بیشتر اتصالات از نوع فلنجی بود معمولا عملیات نصب سوله در چند روز خاتمه می­یابد و این امر باعث صرفه جویی فراوان در وقت و هزینه تمام شده می‌گردد. برای مشاهده اجزای تشکیل دهنده سوله به مطلب “اجزای سوله اسکلت فلزی” مراجعه کنید.

گام ۱٫

تمامی ستون‌ها باید قبل از نصب رفترهای سقف و بناکردن قاب ثانویه در ابتدا نصب شوند.

 • نقشه پیچ مهارها و همچنین نقشه‌های مختلف برای شرایط ویژه را چک کنید.
 • ستون‌ها را در محل تنظیم و مهره پیچ‌ها را محکم ببندید.
 • لاپه‌های جانبی را اضافه و مهاربندی موقت را انجام دهید.

برنامه برای نصب یک دهانه مهاربندی شده را ابتدا داشته باشید. معمولا این اولین دهانه از هر طرف سازه سوله است.

روش turn of nut را معمولا برای بستن پیچ‌های مهارهای ستون استفاده می‌کنند.

این مسئولیت نصاب است که مهاربندهای موقت را تا کامل شدن سازه پایدار سازد.

 

                                                                                                                            

 

جزئیات قاب صلب سوله                         

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 • تمامی اتصالات در محل پیچی است.
 • به نقشه‌های نصب جهت دستیابی به تعداد و ابعاد پیچ‌ها مراجعه کنید.
 • تمامی پیچ‌ها پر مقاومت هستند.
 • تمامی پیچ‌ها با روش Turn of nut نصب می‌شوند.
 • تمامی اتصالات پیچی قاب را در هنگام مونتاژ نصب و محکم کنید.
وصل نمودن مهارهای بال در روی زمین

نقشه قاب ها را برای محل مهار جانبی بال‌ها بررسی کنید. مهارهای جانبی بال رابه قطعات رفتر سقف بر روی زمین به یک سمت آن وصل کنید. مهارهای بال را به سمت مخالف در هنگامی که قطعه به صورت قائم در آمد وصل نمایید.

                                                                                                   

 

در زیر ۴ روش که ممکن است برای بلند کردن رفتر سقف با زنجیر استفاده شود ارائه شده است.

 

 

                                                                                                   

 

صرف نظر از روش مورد استفاده، اطمینان حاصل نمایید که تجهیزات برپاسازی اسکلت و قطعات مونتاژ رفتر سقف با توجه به ابعادش در سایت به صورت مناسب و کافی موجود باشد.

گام ۲

 • تیر رفتر را در محل قرار دهید.
 • تیر رفتر را در محل نگه دارید تا پیچ‌ها به ستون بسته شده و مهارهای موقت برای نگه‌داری قاب مونتاژ شده در محل قرار گیرد.
 • مونتاژ تیر رفتر در روی زمین
 • قبل از اینکه پیچ‌ها را سفت ببندید، مطمئن شوید که رفتر به صورت مستقیم و تراز شده باشد.
 • پیچ برای دستگیره‌ها و مهار بال‌ها را تا حد امکان در روی زمین انجام دهید که موجب کاهش زمان نصب می‌شود و نسبت به بستن تیر در ارتفاع راحت است.

 

 

                                                                                  

گام ۳

                                                                                                                        

 

 • دومین رفتر را نصب کنید
 • تیر رفتر را در محل نگه دارید تا این مقطع به ستون پیچ شده و پرلین‌های پیک و استرات‌های لبه بام در محل پیچ شوند.

اگر تیر رفتر سقف شامل بیشتر از ۲ قطعه باشد، پرلین‌های اضافی باید نصب شوند. زمانیکه رفترهای سقف در محل خود هستند بنابراین دو پرلین یا لاپه در بین رفترهای سقف قرار میگیرند.

گام ۴

 • تمامی لاپه‌ها و پرلین‌های باقی مانده را در محل با پیچ در دهانه مهاربندی شده محکم کنید.
 • مهار قاب‌ها و مهار تیرهای رفتر را نصب کنید.
 • شاغول و گونیا کردن قاب های مهاربندی شده

به مرحله ۵ جهت آشنایی با شاغول کردن و گونیا کردن مراجعه کنید. تا تکمیل نهایی گامهای ۳ و ۴ هیچ مورد دیگری نصب نمی‌شود.

 

                                                                                  

کابل های مهار نصب سوله

                                                                                                                                

 

 

گام ۵

به محض اینکه تمامی پرلین‌ها و استرات‌های لبه بام در دهانه مهاربندی شده نصب شده است، باید شاغول و گونیا کردن دقیق برای اطمینان از تراز و هم محور بودن دهانه‌های بعدی صورت پذیرد. این کار توسط تنظیم مهارهای قطری و موقت در سقف و پانل دیوار قابل دستیابی است.

 1. با تمامی کابل ها که سست نصب شده اند، ستون ها قابهای صلب را با محکم کردن و آزاد کردن مهره مربوط به کابل مهار شاغول کنید. به یاد داشته باشید، زمانی که یکی از کابل‌ها کشیده و محکم شده باشید باید کابل دیگر سست شود. ستون‌ها باید شاغول شوند، مهارهای کناری باید نهایتا سفت شده و کابل‌ها کاملا کشیده شوند.

 

                                                                                            

 

ابعاد B باید مشابه با بعد A برای ستون مطابق شکل برای شاغول بودن باشد.

 1. تیرهای سقف باید از لبه بام تا تاج سوله جهت دهی شده باشند. رفترهای سقف را در هر نقطه اتصال و تاج سوله با محکم بستن و آزاد کردن کابل و میله در این اتصالات شاغول نمایید. یک خط عبوری از بالهای در پای ستون بکشید. سنگ شاغول را از نقطه تاج سوله بالای رفتر به پایین بیندازید. به اندازه ای تنظیم نمایید که سنگ شاغول با خط پای ستون ها در یک راستا باشد. در این صورت تاج سوله شاغول است.                                                                                                                                                                               

  توجه: قبل از اینکه گام ۲ شروع شود، چک و اطمینان حاصل کنید که ستون و بال رفترها در یک پهنا هستند. اگر بالها در یک پهنا نباشند، اجازه دهید که تنظیمات اندازه‌گیری برای جبران اختلاف بالها قبل از شروع گام ۲ انجام شود.

 1. برای اطمینان از اینکه تاج قاب سوله در خط وسط سازه است، بعد B را اندازه گیری کرده و مشاهده کنید که B حدود نصف A باشد. خط وسط از ابعاد A و B را دانسته و خط وسط را روی دال کف بکشید. یک سنگ شاغول از نقطه تاج سوله به پایین اندازید. نقطه تاج را طوری تنظیم کنید که با خط وسط ساختمان در یک راستا باشد.

                                                                                                                                     

 

توجه: عملیات شاغول و گونیا کردن یکی از عملکردهای مهم در مراحل نصب سوله است. زمان کافی برای این مرحله برای اطمینان از اینکه دهانه مهاربندی شده تراز شود، شاغول و گونیا برای جلوگیری از مشکلات در مراحل نصب است. این روش در صورتی که تحت تاثیر باد قرار گیرد توصیه نمی‌شود.

در تمامی حالات، روش انتقال روشی ترجیحی برای شاغول و گونیا کردن است. برای ساختمان‌های با پهنای بیشتر از ۲۴ متر به صورت زیر توصیه می‌شود:

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

 

مراحل:

 • نقطه انتقال را مطابق شکل (در این مثال آن در طرف چپ قاب صلب اول است) مشخص کنید.
 • اطمینان پیدا کنید که انتقال به صورت کامل تراز شود.
 • نقطه را تا جایی که نوار خواندن یکسانی در a و b داشته باشد بچرخانید (بال خارجی کف ستون)
 • چرخش نقطه انتقال را ببندید.
 • تنظیم مهار تا جایی که نوار خواندن در نقاط a و b در همه نقاط نشان داده شده در شکل بدست آید.

 گام ۶

                                                                                                                                                                            

ادامه مراحل نصب سوله را پیگیری کنید و دیگر قابها و تکیه‌گاه‌های انتهای قاب ها را نصب کندی. در هر دهانه مهاربندی شده نشان داده شده در نقشه، مرحله ۴ را قبل از نصب دهانه جدید تکرار کنید. استرات‌های لبه بام و پرلین‌ها پیک ممکن است در دهانه‌های متوسط بین دهانه‌های مهاربندی شده جهت ایجاد پایداری قاب نصب شود، در هر صورت، کاری را شروع نکنید که بیشتر از یک روز زمان بخواهد تا اطمینان داشته باشد که تمام المان‌های فلزی در همان روز قبل از ترک سایت نصب شده باشد.

گام ۷

                                                                                                                                     

 

 • نصب و برپاسازی قابهای اصلی و ثانویه را تمام نمایید.
 • به محض اتمام تمام قاب‌های ثانویه در قاب مهاربندی شده، شاغول کردن و گونیا کردن دهانه مربوطه، نصب قاب ثانویه در انتهای دهانه، شروع پانل گذاری و کار همراه با اتمام و بالانس قابهای ثانویه. در سازه‌های بزرگ اگر ورق‌های جدا استفاده شود از روش سریعتر است.

توجه: زمانیکه نصب سوله به این مرحله نصب رسید، پوشش باید فورا نصب شود. سازه بدون پوشش نباید به مدت طولانی بماند. جهت جلوگیری از آسیب باد به پرلین‌ها و لا/ه‌ها در اثر ارتعاش زیاد پوشش باید اجرا گردد.

 

محصولات امید سازه

ارتباط با ما در سازه امید 09124400855

تهران جاده قدیم ساوه سه راهی آدران شهرک قلعه میر

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت سازه امید تعلق دارد .